Ziek melden en verlof aanvragen

 

Om de dagelijkse gang van zaken in en om de school soepel te laten verlopen hebben we een aantal regels en afspraken. Deze huis- en leefregels zijn opgeschreven in het schoolreglement. Tevens kent onze school een eigen verzuimbeleid. Het is de taak van de ouders/verzorgers om zich consequent aan de regels m.b.t. te laat komen, ziek melden, verlof aanvragen e.d. te houden. Alleen zo kan de controle van verzuim efficiënt worden uitgevoerd.

 

Ziek melden

Wij ontvangen graag dagelijks, vóór 08.40 uur, bericht als uw kind die dag niet op school zal zijn. Liefst per e-mail naar info@jorismavo.nl maar dit kan ook telefonisch. Daarnaast vragen we u om aan te geven wanneer we uw kind weer op school kunnen verwachten. 

 

Tandarts, dokter, e.d.: maximaal 4 lesuren

Ruim voorafgaand aan de afspraak ontvangen we graag een email van ouder(s)/verzorger(s) op info@jorismavo.nl met daarin de volgende info: Voor- en achternaam leerling, klas, reden en datum en tijd absentie. 

Uitzonderlijk verlof

Dit betreft bijvoorbeeld langdurige medische afwezigheid, vakantie onder schooltijd of een officiële plechtigheid. Wij ontvangen graag een ingevuld verlofaanvraagformulier én, indien van toepassing, een kopie van de uitnodiging c.q. kennisgeving per e-mail naar info@jorismavo.nl.

Deze aanvragen moeten altijd worden beoordeeld door de directie van de school. U ontvangt een schriftelijke reactie of het verlof wordt goedgekeurd/afgewezen door de directie van de school. Wij vragen u dit verlof zo tijdig mogelijk aan te vragen.

Leerplicht Nijmegen heeft voor dit soort aanvragen deze richtlijnen opgesteld. Uitgebreide informatie staat in het  Regionaal verzuimprotocol Nijmegen e.o.

Verlofaanvragen voor afspraken aangaande een vervolgopleiding worden door de decaan beoordeeld. Daarvoor gebruikt u het formulier voor vervolgopleiding.

Verlofaanvraagformulier

Verlofaanvraagformulier vervolgopleiding