Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

De Jorismavo wil een school zijn waar kinderen zich geborgen weten in een uitnodigend klimaat. We werken daar hard aan. Maar bij het samenwerken van mensen, kan er ook wel eens wat mis gaan. Meestal wordt dat met een goed gesprek opgelost, soms met tussenkomst van de schoolleiding of één van de leerlingbegeleiders of vertrouwenspersonen van de school.

Waar dat incidenteel niet lukt, kunnen ouders, leerlingen en ook medewerkers van de school gebruik maken van hun klachtrecht. In een klachtenregeling heeft de school daarvoor regels opgesteld. Om te waarborgen dat een klacht serieus en vertrouwelijk wordt behandeld, is de school aangesloten bij een regionale bovenschoolse klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het schoolbestuur en geeft zonodig advies over te treffen maatregelen.

De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien.

Bij een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een leerling of medewerker van de school jegens een minderjarige leerling, zijn medewerkers bij wet verplicht dit zo spoedig mogelijk aan het schoolbestuur te melden. In overleg met de vertrouwensinspecteur beoordeelt het bestuur of aangifte bij politie of justitie noodzakelijk is.

Hieronder vindt u een link naar de  klachtenregeling van @voCampus.

 

Interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen van de Jorismavo werkt vanuit de Klachtenregeling van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Hierbij staat vertrouwelijkheid voorop.

De interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en personeelsleden en kan hulp bieden bij ongewenste omgangsvormen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld. In geval van een ongewenste omgangsvorm is het uitgangspunt om te proberen er in onderling overleg uit te komen. Soms lukt dat niet en blijft de klacht bestaan. Leerlingen en ouders kunnen dan – in volgorde – de mentor, de afdelingsleider of locatiedirecteur inschakelen. In geval van pesten kan ook een beroep gedaan worden op de anti-pestcoördinator, de heer Bisschops.

Wanneer de mensen er samen dan nog niet uitkomen of als er redenen zijn om direct contact op te nemen met een interne vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, kunnen zij de hulp inroepen van mevrouw Visée of de heer Bisschops. Zij zijn aangesteld als interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.


Mevrouw Christine Pacilly c.pacilly@jorismavo.nl 024-3235175
De Heer Jan Withaar j.withaar@jorismavo.nl 024-3235175