Overzicht begeleiding

Leren gaat het best als je goed voelt, als het lukt om je werk te plannen en je huiswerk te maken. Op de Jorismavo zorgen we er samen voor dat onze leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Daar werken verschillende mensen aan mee. 

 

Docenten

Allereerst zijn dat natuurlijk de vakdocenten, zij helpen leerlingen bij het leerproces en besteden tijdens de les aandacht aan leerstrategieën en geven tips over hoe het huiswerk het best kan worden aangepakt. 

 

Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen en de contactpersoon voor ouders/verzorgers. De mentor begeleidt de leerlingen, helpt bij het aanleren van schoolse vaardigheden en heeft aandacht voor de sfeer in de groep.  Elke klas heeft een eigen mentor. Tijdens leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen bespreekt de mentor de leerlingen van zijn/haar klas en is daardoor goed op de hoogte van hoe het gaat met de leerlingen. Twee keer per jaar voert de mentor een gesprek met ouders/verzorgers. 

 

Intake- en ondersteuningscoördinator

De intake- en ondersteuningscoördinator is voor directie, mentoren en docenten het aanspreekpunt wanneer het de ondersteuning van leerlingen betreft. De ondersteuningscoördinator adviseert collega’s, ouders en leerlingen wat betreft het inzetten van interne en externe ondersteuning. Ze coördineert alle interne en externe zorg en heeft contact met de interne en externe hulpverleners. De intake- en ondersteuningscoördinator analyseert de hulpvraag van leerlingen en organiseert en delegeert de zorg.

Bij aanmelding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte brengt de  intake- en ondersteuningscoördinator deze behoeften in beeld en stelt wanneer nodig een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. 

De intake- en ondersteuningscoördinator is de voorzitter van het interne ondersteuningsoverleg en het Zorg Advies Team (ZAT). Zij stuurt de leden van het ondersteuningsteam aan en zet de lijnen uit wat betreft de organisatie van de zorg op de Jorismavo. De ondersteuningscoördinator neemt wekelijks deel aan het managementoverleg.

De intake- en ondersteuningscoördinator van de Jorismavo is Renske van Heeswijk.

 

Schoolmaatschappelijk werker

De Schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerlingen en adviseert het docententeam ten aanzien problemen in de thuissituatie, rouwverwerking en onderzoekt mogelijkheden voor hulpverlening. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker ouders ondersteunen bij het vinden van de juiste externe hulpverlening. Wanneer er zorgen zijn rondom de veiligheid van de thuissituatie kan de schoolmaatschappelijk werker contact zoeken met ouders om samen te kijken naar oplossingen.

De schoolmaatschappelijk werker van de Jorismavo is Hugo Thonen. Hij is op dinsdagochtend en vrijdag aanwezig op de Jorismavo.

 

Orthopedagoog

De orthopedagoog begeleidt leerlingen die een vorm van ondersteuningsbehoefte hebben. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij het aanleren van sociale vaardigheden of faalangstreductietraining. Daarnaast is de orthopedagoog betrokken bij de begeleiding van de leerlingen via het opstellen van handelingsplannen en het geven van adviezen aan docenten en andere begeleiders. 

In de aanmeldprocedure voert de orthopedagoog intakegesprekken met leerlingen en hun ouders wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. 

De orthopedagoog van de Jorismavo is Marian Calis. Ieder jaar werkt er een stagiaire orthopedagogiek van de Radboud Universiteit mee. 

 

Decaan 

Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de decaan begeleid bij het maken van keuzes wat betreft de schoolloopbaan en het vervolgonderwijs.
Deze hulp wordt geboden met als doel te komen tot een goede leerweg- en profielkeuze, een examenpakket in klas 4 en een vervolgopleiding na het behalen van het diploma.
De Jorismavo maakt hiervoor gebruik van DeDecaan.net, een digitaal programma dat start in klas 1 met een doorlopende leerlijn naar klas 4. In dit programma zijn een pakketkeuzetest en een beroepskeuzetest opgenomen.

Ieder jaar nodigen we een aantal oud-leerlingen uit om hun ervaringen met het vervolgonderwijs te delen met onze vierdeklassers. Ze komen vertellen hoe ze hun keuze hebben gemaakt, hoe het hen bevalt op het ROC of de Havo, waar ze moeite mee hadden of wat juist gemakkelijk was gegaan. De decaan van de Jorismavo is Tom van den Berge.