Verzuimbeleid

Verzuimbeleid Jorismavo

Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen.

De hieronder staande notitie is een samenvatting van de voor ouders/verzorgers en leerlingen belangrijke praktische informatie en procedures uit het Regionaal Verzuimprotocol. De school wil hiermee duidelijk en inzichtelijk maken hoe er met verzuim wordt omgegaan en welke maatregelen er kunnen worden genomen. We hopen hiermee in een behoefte te voorzien bij de ouders/verzorgers.

Schoolverzuim

In de leerplichtwet van 1969 wordt onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim:

Geoorloofd schoolverzuim houdt verzuim met een geldige reden in. Een geldige reden kan zijn ziekte of vrijstelling van schoolbezoek. Vrijstelling kan worden verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd schoolverzuim houdt verzuim in zonder geldige reden. Hierbij worden twee soorten verzuim onderscheiden: absoluut en relatief verzuim.

 • Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtig kind/jongere niet bij een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven.
 • Van relatief verzuim is sprake als een leerling wel staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, maar zonder geldige reden afwezig is.
  Hiertoe wordt ook regelmatig te laat komen, regelmatig ziek zijn zonder reden en kortdurend spijbelen gerekend. Hierbij is nog geen sprake van ernstig verzuim, maar het kan een indicatie zijn van een onderliggend probleem.
 • Van signaalverzuim is sprake wanneer het verzuim een symptoom is van een onderliggende problematiek. Hierbij kan het gaan om problemen thuis, opvoedingsproblemen, leerproblemen, motivatieproblemen, gezondheidsproblemen, gedragsstoornissen etc.
  Indien sprake is van een onderliggend probleem, dient indien nodig externe hulp te worden ingeschakeld.
 • Van luxe verzuim is sprake wanneer een leerling zonder toestemming verzuimt vanwege familiebezoek of extra vakantie.

Verzuimregistratie

De school komt als eerste in aanraking met ongeoorloofd verzuim. Hierbij is het cruciaal om door middel van een goed bijgehouden administratie inzicht in verzuimgedrag te verkrijgen. Een correcte verzuimregistratie houdt in dat het volgende wordt vermeld:

 • datum verzuim;
 • te laat komen en het uur waarop de leerling te laat komt, aantal uren verzuim of hele dagen verzuim;
 • reden van het verzuim (reden onbekend, niet legitiem of achteraf gemeld);
 • geoorloofd of ongeoorloofd verzuim.

De school registreert eveneens:

 • ondernomen acties/maatregelen;
 • resultaat;
 • datum van melding verzuimloket.

Deze informatie is voor leerplicht opvraagbaar als een leerling wordt gemeld bij DUO evenals een verzuimoverzicht van een leerling per periode.

Ouders/verzorgers zijn verplicht om, zolang deze is ingeschreven, afwezigheid van hun kind aan de school door te geven en om de reden van afwezigheid door te geven (lpw, art. 11, 12 en 13). De school registreert elk verzuim dagelijks en registreert welke leerlingen afwezig zijn. Indien een bericht van de ouders/verzorgers ontbreekt, neemt de school direct contact op met de ouders/verzorgers voor verdere informatie. Op deze manier kan het verzuimgedrag per leerling achterhaald worden. Daarnaast informeert de school de ouders/verzorgers in de schoolgids over het verzuimbeleid.

Melding verzuim aan leerplicht

In de Leerplichtwet staat vermeld dat ongeoorloofd verzuim dient te worden gemeld, en de wettelijk vastgestelde regels daarvoor. Ongeoorloofd verzuim dient onmiddellijk via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar te worden gemeld wanneer het verzuim 16 uur of meer is in een periode van 4 weken. Nota bene: melden bij minder verzuim mag en kan altijd als er sprake is van problematisch verzuim of als er sprake is van recidive.

Afspraken over de melding van ongeoorloofd verzuim:

Verzuim:

Registreren als en melden bij:

Verzuim

 • bj achtereenvolgend verzuim van uiterlijk 16 uur of meer in een periode van 4 weken;
 • verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek. Hiervan is sprake als het verzuim een signaal is voor problemen als:
 1. leerproblemen,
 2. sociaal-emotionele problemen,
 3. (ernstige) gedragsproblemen,
 4. gezondheidsproblemen (fysiek en/of psychisch/psychiatrisch)

 

 

Registreren

 • begin en einddatum en/of tijd van het verzuim;
 • betreft het dagdelen of hele dagen;
 • reden onbekend of niet legitiem;
 • reden achteraf gemeld;
 • toelichting op het verzuim.
 • overzicht van wanneer actie is gewenst en een toelichting daarop.
 • overzicht van de ondernomen acties en het resultaat van ondernomen acties.

N.B. Scholen kunnen eerder tot melding overgaan als zij vermoeden dat door de school getroffen maatregelen onvoldoende effect hebben.

Te laat komen
reden onbekend of niet legitiem

N.B. 1x te laat komen telt als 1 uur verzuim. Mocht een leerling 16x of meer te laat komen in een periode van 4 weken, dan valt dit verzuim onder de wettelijke meldplicht.

 

Ongeoorloofd verzuim

Melden bij maximaal 10x te laat komen. Indien er sprake is van achterliggende problematiek, recidive of andere afspraken kan altijd eerder dan bij 10x gemeld worden.

N.B. indien een leerling 12 weken niet meer te laat is gekomen, dan begint de telling opnieuw.

Luxe verzuim

Vrije dag(en)/extra vakantieverlof zonder toestemming directeur of leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim

Melden bij leerplicht.

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke niet conform geldende afspraken gemeld.

 

Ongeoorloofd verzuim

Neem indien nodig/wenselijk contact op met de leerplichtambtenaar.

Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken

 • niet tijdig gemeld;
 • niet gemeld door ouder/verzorger.

 

Ongeoorloofd verzuim

Neem indien nodig/wenselijk contact op met de leerplichtambtenaar.

Verwijdering

Verwijdering

Kopie van de verwijdering brief toezenden aan de leerplichtambtenaar (wenselijk is contact opnemen met leerplichtambtenaar).

Ziekte gemeld conform geldende afspraken

 • Dezelfde dag met opgave van reden voor 8:40 uur ´s morgens (telefonisch of schriftelijk) gemeld door ouder/verzorger. In bijzondere gevallen uiterlijk binnen 2 dagen na aanvang van de ziekte.

 

Ziekte

Bij twijfel over de legitimiteit van de ziekmelding:

 • 2 weken aaneengesloten, eerst actie school dan, indien nodig, melden bij de jeugdarts (JA). Bij niet verschijnen bij de JA of als de arts dat nodig acht, wordt gemeld bij de leerplicht-ambtenaar.
 • 4e keer ziekmelden in 12 schoolweken, eerst actie school, dan, indien nodig, melden bij de JA. Bij niet verschijnen bij de JA of als de arts dat nodig acht, wordt gemeld bij de leerplicht-ambtenaar.

N.B. Voor beide criteria geldt dat een school ziekteverzuim dient te melden als het ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is of als er gerede twijfels zijn bij de ziekmeldingen.

Langdurig ziekteverzuim

(Meer dan 2 weken)

Ziekte

School stelt een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieve onderwijsmogelijk-heden.

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke conform geldende afspraken gemeld.

Geoorloofd verzuim

 

Vrijstelling

i.v.m. gewichtige omstandigheden (minder dan 10 schooldagen); het besluit hieromtrent ligt bij de directeur eventueel in samenspraak met de leerplichtambtenaar (conform de criteria in de leerplichtwet). Extra verlof voor vakantie of voor het oplossen van praktische problemen van ouders valt niet onder gewichtige omstandigheden.

Geoorloofd verzuim

Neem indien nodig contact op met de leerplichtambtenaar.

Vakantieverlof

i.v.m. de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers (zie leerplichtwet).

Geoorloofd verzuim

Neem indien nodig contact op met de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen

Ouders/verzorgers doorsturen naar de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar kent het verlof al dan niet toe.

In- en uitschrijvingen

In- of uitschrijving

Binnen 7 dagen melden via BRON.

Procedure verzuimmelding

Na de signalering en registratie van ongeoorloofd schoolverzuim neemt de school onmiddellijk contact op met de ouders/verzorgers van de leerling om duidelijkheid te scheppen over de oorzaak van verzuim. Bij een melding aan de leerplichtambtenaar stelt de school de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk in kennis. De school meldt het (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim van een leerplichtige leerling via het Verzuimloket van DUO aan de leerplichtambtenaar en zend per e-mail een actueel verzuimoverzicht aan de leerplichtambtenaar.

N.B. er zijn leerlingen met een inschrijving op een school of onderwijsinstelling die les en of praktijktijd volgen op een andere onderwijslocatie die geen BRIN nummer hebben en niet onder het direct bevoegd gezag vallen van de school van inschrijving (bijv. Flex College, inclusief VAVO, Eigenwijs, e.d.). De leslocatie waar de leerling les en of praktijktijd volgt, dient een verzoek tot melding in bij de verzuimcoördinator van de school waar de leerling zijn inschrijving heeft. De school van inschrijving draagt er zorg voor dat de melding binnen 2 lesdagen wordt gedaan bij het Verzuimloket van DUO.

Nadat een verzuimmelding is ontvangen, start de leerplichtambtenaar een onderzoek. Hierbij neemt hij contact op met alle betrokkenen zoals de school, ouders/verzorgers, leerling zelf om erachter te komen wat de oorzaak is van het verzuim. De leerplichtambtenaar vraagt de school wat school heeft ondernomen om het verzuim en/of het te laat komen aan te pakken. Indien blijkt dat er een achterliggende problematiek aanwezig is, stimuleert de leerplichtambtenaar ouders en/of leerling om deel te nemen aan een eventueel hulpverleningstraject. De leerplichtambtenaar informeert de school over de te ondernemen stappen en betrekt de school in het traject waar nodig of mogelijk. De leerplichtambtenaar rapporteert regelmatig aan school over het verloop en het eventuele resultaat van het traject.