Vakkeuze en examen

Vakkenpakket

Alle vakken stellen voor het derde leerjaar een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA-3) vast. Hierin staat omschreven welke stofonderdelen er getoetst worden en meetellen voor het schoolexamen. De resultaten die voor deze onderdelen worden gehaald tellen dus al mee in het examendossier van elke individuele leerling. Het PTA-3 wordt aan het begin van het schooljaar, op de algemene ouderavond voor de derde klas, uitgereikt.

In het tweede deel van het jaar wordt er door de mentoren, samen met de decanen, een aantal lessen besteed aan sector- en beroepenoriëntatie. Aan het eind van de derde klas kiezen alle leerlingen  een vakkenpakket en een profiel. 

In het voorjaar (april/mei) kiezen de leerlingen een profiel aan de hand van zes vakken.  Eerst maken ze een voorlopige keuze. De docenten brengen een pakketadvies uit, waarin zij de haalbaarheid van het examen in hun vak(ken) inschatten. Vervolgens volgt daar een definitief pakketadvies uit. Dit advies wordt desgewenst door de decaan met de ouders besproken. Daarnaast adviseren we leerlingen met ambities om havo te volgen een zevende vak te kiezen. De ouders geven tenslotte via hun Magister ouderaccount  de definitieve pakket- en sectorkeuze van hun zoon/dochter door. 

De volgende vakken worden als examenvak aangeboden: Nederlands, Engels, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, natuurkunde, economie en handvaardigheid.

Examenjaar

Aan het behalen van het VMBO-diploma wordt een aantal voorwaarden gesteld.

De belangrijkste zijn:

  •   de vakken van het examenpakket worden op vmbo-t niveau afgesloten;
  •   de vakken ckv, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding dienen verplicht voldoende of goed afgesloten te zijn voor beide niveaus;
  • er dient een vastgesteld aantal handelings- en praktische opdrachten gemaakt te zijn;
  • het PTA dient volledig afgerond te zijn.
  • het gemiddelde van de cijfers die gehaald worden op het CE dient voldoende te zijn.

Op vmbo-t niveau dient elke kandidaat het verplichte profielwerkstuk voldoende of goed afgesloten te hebben;

Op vmbo-t niveau is het schoolexamencijfer de helft van het eindcijfer. Cijfers worden uiteindelijk op een heel punt afgerond.

Het PTA van klas 4 wordt op de eerste algemene ouderavond in september, besproken. De leerlingen en ouders kunnen het PTA lezen en uitprinten van de website van de school. In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere welke vakonderdelen meetellen voor het schoolexamen, wanneer de schoolonderzoeken zullen zijn, hoe het sectorwerkstuk gemaakt moet worden en aan welke overige voorwaarden de kandidaten dienen te voldoen alvorens ze kunnen deelnemen aan het CE.

In het examenreglement, dat eveneens aan elke kandidaat en zijn ouders via de website wordt aangeboden, staat beschreven hoe het examen wordt uitgevoerd. Hierin zijn ook de zak/slaagregeling en de klachtenregeling opgenomen.

Diploma

Nadat een leerling is geslaagd krijgt hij een diploma met cijferlijst uitgereikt. De Jorismavo is formeel een nevenvestiging  van het Kandinsky College. De examenkandidaten krijgen een diploma uitgereikt met de vermelding Kandinsky College, locatie Jorismavo.