X21

 

Waarom dit 'vreemde' vak?

De wereld om ons heen verandert heel snel en van ons wordt verwacht dat we zo flexibel zijn dat we mee kunnen bewegen. In een veranderende wereld is het heel fijn om veel kennis van zaken te hebben, daarom krijg je op school vakken als aardrijskunde, wiskunde en economie. Maar behalve kennis, zijn vaardigheden noodzakelijk. De vaardigheden die we nu en in de toekomst nodig hebben, worden de 21ste eeuwse vaardigheden genoemd. Je vindt ze hieronder in een schema. 

 

De basis: creativiteit 

Op de Jorismavo volgen leerlingen de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, CKV (klas 3) en vanaf schooljaar 2018-2019 dus ook het vak X21. We kiezen er bewust voor om X21 te laten ontwikkelen door onze docenten van de creatieve vakken. De mogelijkheden om te oefenen met de 21ste vaardigheden zijn enorm. Wat te denken van ontwerpen, technologische ontwikkelingen, samenwerken en probleemoplossend denken? 

Maar: creativiteit beperkt zich niet tot vakken als tekenen en handvaardigheid, het is een veel bredere vaardigheid die bij heel veel vakken een rol speelt. Het gaat om 'anders kijken', om het vinden van oplossingen die in eerste instantie niet voor de hand lijken te liggen, om het leggen van verbanden die nog niet eerder op die manier gelegd zijn. Kortom: out-of-the-box-denken!

 

Wat gaan we doen?

X21 combineert elementen van het vak techniek en creatieve vakken met 21ste eeuwse vaardigheden. 

Techniek is alles wat door mensen gemaakt is. De mens heeft allerlei behoeftes. Met technische oplossingen probeert men daarin te voorzien. Bij het vak techniek leer je omgaan met technische producten en problemen op te lossen. Veiligheid staat hierbij op de eerste plaats. Veiligheid voor jezelf en je medeleerling. Daarnaast ligt de nadruk op de sociale vaardigheden en de werkhouding. De techniek is een middel om samenwerken, zelfstandigheid, concentratie en veiligheid te bevorderen.

 21ste eeuwse vaardigheden

· De leerlingen bouwen ICT basiskennis op. Leerlingen leren de laatste digitale mogelijkheden kennen en kunnen deze bedienen en gebruiken. Ze leren omgaan met standaard-software.

· De leerlingen ontwikkelen informatievaardigheid. Het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en toepassen van relevante informatie.

· Computational thinking. Leerlingen kunnen computers inzetten om een probleem op te lossen. De leerlingen maken kennis met programmeren, ontwerpend leren denken en leren, werken met robotica en experimenteren met 3d-printing.

· Creatief denken. Leerlingen gebruiken de 21ste vaardigheden om de wereld om hen heen vorm te geven zoals zij die zien. Creatief en reflecterend. Denk hierbij aan film, presentaties en muziek.