Verlof-kaart en andere formulieren

Regels en afspraken

Om de dagelijkse gang van zaken in en om de school soepel en duidelijk te laten verlopen zijn er een aantal regels en afspraken waaraan iedereen zich dient te houden. Deze huis- en leefregels zijn opgeschreven in het schoolreglement. Alle leerlingen dienen dit reglement te kennen en uit te voeren.
Het is de taak van de ouders/verzorgers om zich consequent aan de regels m.b.t. te laat komen, ziek melden, verlof aanvragen e.d. te houden. Alleen zo kan de controle van verzuim efficiënt worden uitgevoerd.
Zowel het schoolreglement als de afspraken m.b.t. verzuim en verlof worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen uitgedeeld en mee naar huis gegeven.
Daarnaast zijn er de afspraken die in het team zijn gemaakt m.b.t. het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Ook deze zijn schriftelijk vastgelegd in protocollen en procedures.

Het gebruik van de verlof-aanvraagkaart.

Verlofaanvragen ontvangen wij graag (ruim) van te voren, zodat deze op tijd geregistreerd kunnen worden in Magister.

Reguliere verlofaanvragen (tandarts/huisarts bezoek) worden in behandeling genomen en verwerkt door mevr. I. Kuipers

De verlofkaart kunt u hieronder downloaden en opsturen naar het vermelde emailadres. info@Jorismavo.nl

Uitzonderlijk verlof (bijvoorbeeld een vakantie onder schooltijd of een bruiloft) moet goedgekeurd worden door de directie van de school. Van een uitzonderlijk verlofaanvraag ontvangt u altijd een schriftelijke reactie.

Wanneer het gaat om een officiële plechtigheid, gebeurtenis of activiteit ontvangen we hier ook graag een (gescande) kopie van.

Overige formulieren om te downloaden.

Download de brochure Passend onderwijs
Download het e-mailopgaveformulier
Download de verlof-aanvraagkaart
Download de betermeldkaart
Download huiswerkklas opgave formulier