Sectorwerkstuk [boekje 2016-2017]

Algemeen

Het vak dat we op de basisschool meestal “taal” noemen, heet op de middelbare school “Nederlands”. Deze taal speelt natuurlijk een heel grote rol speelt in ons dagelijks leven, zelfs ’s nachts zijn we ermee bezig als we dromen. Zonder taal zouden we maar beperkt kunnen communiceren, zonder taal zouden we over een heleboel zaken niet of anders geïnformeerd worden, zonder taal zouden we veel minder plezier hebben in het leven. Doel van Nederlands op de middelbare school is dan ook dat mensen leren elkaar zo goed mogelijk te begrijpen om zo vat te krijgen op de omringende wereld.

Op de Jorismavo gaan we uit van 4 onderdelen die tijdens de gehele schoolperiode aan bod komen, teweten lezen, schrijven, spreken/luisteren en fictie. Bij lezen ligt het accent op het herkennen en begrijpen van diverse soorten teksten: krantenartikelen, advertenties, ingezonden brieven, achtergrondinformatie enz.

Bij schrijven gaat het vooral om het correct schrijven van zakelijke en formele teksten zoals klachtenbrieven, aankondigingen, sollicitatiebrieven, posters e.d. Ook besteden we aandacht aan creatief schrijven, bijv. zelf een gedicht maken.

Spreken en luisteren worden steeds belangrijker in onze huidige communicatie- en informatiemaatschappij. In de klas gaan we dan ook aan de slag met het voeren van discussies, het houden van presentaties en het voeren van gesprekken. Behalve luisteren is ook kijken en interpreteren van beelden belangrijk.

Bij fictie is vooral de beleving en het laten spreken van de fantasie belangrijk. Fictie bestaat behalve uit het lezen van boeken ook uit het bekijken en bespreken van cabaret, films, soaps enz. en het maken van eigen teksten. Elke leerling houdt een fictiedossier bij met daarin gemaakte opdrachten.

Als methode gebruiken we diverse edities van “Nieuw Nederlands”. Daarnaast vinden in de verschillende jaarlagen diverse activiteiten plaats zoals bv. biebbezoek en het schrijven van een autobiografie in klas 1, het houden van een spreekbeurt in klas 2, het uitvoeren van een project in klas 3 en het bezoeken van de schouwburg in klas 4. Ook komt er met een zekere regelmaat een schrijver op school.

Toetsing vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats. In klas 3 beginnen we met het schoolexamen, dat afgesloten wordt in klas 4. Het bestaat uit diverse, onderling verschillende onderdelen. In klas 4 vindt uiteindelijk het centraal schriftelijk examen plaats. Dat bestaat uit het lezen en begrijpen van een aantal teksten, het maken van een samenvatting en een schrijfopdracht.

De sectie Nederlands

Documenten

Boekbespreking klas 3

Boekverslag Nederlands bovenbouw (recent vernieuwd)

Boekverslag Nederlands bovenbouw 2012-2013

Jeugdliteratuur klas 3

Mogelijke verwerkingsopdrachten voor je boekverslag

Literatuur klas 4

Filmverslag Simon

Filmverslag De Tweeling

Cabaretverslag Najib Ahmali

Cabaretverslag Jochem Meyer

Welk boek moet ik lezen?

 

Oefenen met Escape-educatief.

We maken de leerlingen van klas 4 (ook in de lessen) attent op de bovenstaande website. De site bevat examen oefenstof en proefexamens voor Nederlands en de vreemde talen. Op de home pagina ga je naar voortgezet onderwijs en dan naar de knoppen voor de vakken.
De 4e klas leerlingen hebben ook de mogelijkheid om via hun inloggevens van school bij escapeweb.nl in te loggen en te oefenen voor de vakken Engels en Duits.