Nederlandse taal

Het vak dat we op de basisschool meestal “taal” noemen, heet op de middelbare school “Nederlands”. Die taal speelt natuurlijk een heel grote rol speelt in ons dagelijks leven; zelfs ’s nachts zijn we ermee bezig als we dromen. Zonder taal zouden we minder goed kunnen communiceren en zouden we over een heleboel zaken niet of anders geïnformeerd worden. We zouden zelfs veel minder plezier hebben in het leven zonder taal.

Doel van Nederlands op de middelbare school is dat mensen nog beter leren elkaar en de wereld om ons heen te begrijpen.

Op de Jorismavo gaan we uit van vier onderdelen die tijdens de gehele schoolperiode aan bod komen, namelijk lezen, schrijven, spreken / kijken / luisteren en fictie.

Bij lezen ligt het accent op het herkennen en begrijpen van diverse soorten teksten: krantenartikelen, advertenties, ingezonden brieven, achtergrondinformatie, internetsites enz.

Bij schrijven gaat het vooral om het correct schrijven van formele teksten zoals artikelen, e-mails, klachtenbrieven, aankondigingen, sollicitatiebrieven, posters e.d. Ook besteden we aandacht aan creatief schrijven, bijv. zelf een gedicht maken of een eigen verhaal schrijven.

Spreken en luisteren worden steeds belangrijker in onze huidige communicatie- en informatiemaatschappij. In de klas gaan we dan ook aan de slag met het voeren van discussies, het houden van presentaties en het voeren van gesprekken. Behalve luisteren is ook kijken naar en interpreteren van beelden belangrijk.

Bij fictie is vooral de beleving en het laten spreken van de fantasie belangrijk. Fictie bestaat behalve uit het lezen van boeken ook uit het bekijken en bespreken van cabaret, films, soaps, strips enz. en het maken van eigen teksten. Elke leerling houdt een fictiedossier bij met daarin gemaakte opdrachten.

Als methode gebruiken we de vijfde editie van ‘Nieuw Nederlands’. Daarnaast vinden in de verschillende jaarlagen diverse activiteiten plaats zoals bv. biebbezoek in klas 1, het houden van een spreekbeurt in klas 2, het uitvoeren van een project in klas 3 en het bezoeken van de schouwburg in klas 4. Ook komt er met een zekere regelmaat een schrijver op school.

Toetsing vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats. In klas 3 beginnen we met het schoolexamen, dat afgesloten wordt in klas 4. Het bestaat uit diverse, onderling verschillende onderdelen. In klas 4 vindt uiteindelijk het centraal schriftelijk examen plaats. Dat bestaat uit het lezen en begrijpen van een aantal teksten, het maken van een samenvatting en een schrijfopdracht.

De sectie Nederlands