Teams

Wij beschouwen de zorg die de docenten tijdens de lessen bieden in allerlei vormen én de individuele zorg als een onlosmakelijk geheel. Daartoe werken de docenten nauw met elkaar en met andere medewerkers samen in een team. Het team is verantwoordelijk voor het onderwijs en een hoogwaardig niveau van zorg en begeleiding.

Jaarlaagteams

We beschouwen het onderwijs, de begeleiding en de zorg die de docenten tijdens de lessen aan groepen/klassen bieden én de individuele zorg als een onlosmakelijk geheel. Daartoe werken de docenten nauw met elkaar en met andere medewerkers samen in een team. Het team is verantwoordelijk voor het onderwijs en een hoogwaardig niveau van zorg en begeleiding. De uitvoering wordt gerealiseerd in jaarlaagteams.

Elk jaarlaagteam bestaat uit:

 • de mentoren van de jaarlaag
 • ongeveer 4 docenten die in de jaarlaag lesgeven
 • een orthopedagoog/lid van het zorgteam
 • een afdelingsleider

De jaarlaagteams hebben een hoge frequentie van overleg. In de teams staan naast leerlingbesprekingen, activiteiten van de jaarlaag, e.d. ook professionalisering, intervisie en teamontwikkeling op de agenda.

 

Zorgteam

Het rapport van de toelatingscommissie vormt de aanzet tot begeleiding, deze is vastgelegd in de zogenaamde procedure “planmatig handelen”. Het zorgteam (ZT) zal de leerling gedurende zijn gehele schoolcarrière nauw volgen en, indien nodig, begeleiden. Daarnaast begeleiden de leden van het zorgteam de mentoren en docenten in de uitvoering van het primaire proces.

Het voorzitterschap van het zorgteam ligt bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator is tevens lid van de schoolleiding. Het zorgteam bestaat uit de volgende disciplines:

 • zorgcoördinator
 • remedial teacher
 • orthopedagoog
 • maatschappelijk werkende

Begeleiding

Naast de coördinerende taak van het zorgteam wordt de begeleiding van de leerlingen vorm gegeven door:

De mentor: hij is de spil in de begeleiding, de eerst aangewezen contactpersoon voor de leerlingen, ouders en vakdocenten van zijn klas. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor krijgt regelmatig gegevens binnen over prestaties, werkinstelling, gedrag of bijzondere problemen en bespreekt deze informatie met de ouders, bijvoorbeeld op de rapportavonden.

De directeur en de twee teamleiders vormen de schoolleiding en hebben de zorg over de dagelijkse gang van zaken (te laat komen, verlof, spijbelen, e.d.), de organisatie van de activiteiten in de jaargroepen en de leerlingbegeleiding. Zij staan daartoe in nauw overleg met alle personeelsleden.

De remedial teacher begeleidt leerlingen individueel of in kleine groepjes. Remedial teaching (RT) richt zich in de meeste gevallen op de volgende situaties:

 • wegwerken van leerachterstanden.
 • ontwikkelen en aanleren van goede leergewoonten en werkwijzen.
 • aanwijzingen geven in geval het aanleren van vaardigheden en het maken/leren van huiswerk op problemen stuit.
 • begeleiding bieden bij ernstige leerproblemen.

De maatschappelijk werkende begeleidt leerlingen met sociale moeilijkheden. Hierbij valt te denken aan gesprekken met leerlingen om hen te leren omgaan met de eigen situatie. De maatschappelijk werker heeft tevens de taak om in voorkomende gevallen de relatie tussen de thuissituatie en het functioneren van een leerling op school te onderzoeken en te begeleiden. Het afleggen van huisbezoeken behoort daarbij tot diens activiteiten.

De orthopedagoog heeft leerlingen in begeleiding die vooral kampen met persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast is de orthopedagoog betrokken bij de intakeprocedure en bij de begeleiding van de leerlingen, via het opstellen van handelingsplannen en het geven van adviezen aan docenten en andere begeleiders. Tevens verzorgt de orthopedagoog groepstrainingen zoals faalangstreductietraining en SOVA-training. Indien nodig verricht hij aanvullend psycho-diagnostisch onderzoek.

De decaan: leerlingen en ouders worden door de decaan begeleid bij het maken van keuzes aangaande de schoolloopbaan. Deze hulp wordt geboden met als doel te komen tot een leerweg- en sectorkeuze na klas 2, een examenpakket in klas 4 en een vervolgopleiding na het behalen van het diploma.

In leerjaar 1 en 2 krijgen alle leerlingen twee lesuren per week vaardighedentraining en leefstijl. Hierin wordt in klassenverband of in kleinere groepjes op basis van aanwezige hulpvragen, extra begeleiding gegeven. Deze begeleiding kan betrekking hebben op allerlei vakken of vakonderdelen en vaardigheden.

Het is mogelijk om na schooltijd deel te nemen aan huiswerkbegeleiding in de huiswerkklas. Doel van deze “klas” is leerlingen te begeleiden die moeite hebben bij het maken van hun huiswerk. De begeleiding bestaat uit het helpen vinden van de juiste werkhouding en discipline, het ontwikkelen van strategieën en verkrijgen van beter inzicht in de leerstof. Een leerling kan via de mentor worden aangemeld voor de huiswerkklas.

Als een leerling is toegelaten tot de huiswerkklas, dan wordt deze ook verwacht op de afgesproken dagen te verschijnen. Wordt zonder afmelding en/of toestemming verzuimd, dan kan worden besloten een leerling verdere toegang te weigeren.

Het zorg- en adviesteam (ZAT) VO houdt zich bezig met leerlingen die voortijdig dreigen uit te vallen in het VO. Het vergadert volgens een schema op elke VO-locatie in Nijmegen. Op de Jorismavo hebben de zorgcoördinator en de orthopedagoog zitting in het team, indien nodig aangevuld door de maatschappelijk werkende. Vanuit de overige instanties hebben zitting: de schoolarts, de leerplichtambtenaar en een functionaris van bureau jeugdzorg.