Van het ministerie ontvangt de school jaarlijks een vergoeding voor onder meer de instandhouding en het onderhoud van het schoolgebouw, de energiekosten, aanschaf van schoolinventaris en schoonmaakkosten. Er wordt geen vergoeding verstrekt voor bijvoorbeeld bijzondere activiteiten zoals de introductie, sinterklaas- en kerstactiviteiten, voorstellingen op cultureel gebied, filmvoorstellingen, schoolfeesten, diploma-uitreiking.

Aangezien de Jorismavo deze zaken belangrijk vindt voor de leerlingen wordt er een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd.

Alle leermiddelen die naar vorm en inhoud gericht zijn op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties worden door de school ter beschikking gesteld. Naast deze leermiddelen zijn er enkele andere kosten die wel in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld deelname aan sportactiviteiten, cultuurdagen, werkweken, excursies, kamp in klas 1, Londenreis in klas 4. Deze kosten kunnen per schooljaar en per leerjaar verschillend zijn.

Een wettelijke verplichting tot het betalen van deze bijdragen is er niet. De bijdrage is vrijwillig. Echter, zonder deze bijdrage kunnen we deze activiteiten en voorzieningen niet bieden.

De directie van de Jorismavo en de oudergeleding van de MR streven naar een evenwichtig gespreide lastendruk voor ouders m.b.t. de gevraagde ouderbijdrage over de gehele schoolperiode.

Voor alle leerjaren wordt dan ook een ouderbijdrage van € 70,- per leerling gevraagd voor de activiteiten.

Voor leerjaar 1 komt daar een aparte bijdrage bij voor het kamp à € 100,- en voor leerjaar 4 een bijdrage voor de Londenreis à € 300,-

De school heeft instemming gevraagd en gekregen van de oudergeleding van de MR betreffende de hoogte en besteding van de aan de ouders gevraagde bijdragen.

Voor de inning van deze gelden ontvangt u aan het begin van het schooljaar via het betaalsysteem WIS-Collect een email met daarin het verzoek tot betaling. Meer informatie ontvangt u in de betreffende mail.

 

Ouderbijdrage 2016-2017

Klas 1
Leerlingactiviteiten, culturele activiteiten, werkweek, sportactiviteiten  €     70,00
Kamp  €  100,00
Totaal:  €  170,00
Klas 2
Leerlingactiviteiten, culturele activiteiten, werkweek, sportactiviteiten  €     70,00
Totaal:  €     70,00
Klas 3
Leerlingactiviteiten, culturele activiteiten, excursies, sportactiviteiten  €     70,00
Totaal:  €     70,00
Klas 4
Leerlingactiviteiten, culturele activiteiten  €     70,00
Londenreis  €  300,00
Totaal:  €  370,00