Determinatie en advisering klas 2

In leerjaar 2 wordt voor elke individuele leerling, een bindend schooladvies voor een vervolgtraject geformuleerd. Daarbij staan één vraag centraal.

De vraag is voor de leerlingen op T-niveau:Is de leerling in staat om, in een omgeving met leerwegondersteunend onderwijs, het VMBO-T diploma te behalen?

Hiertoe vindt extra toetsing plaats, zowel door de vakdocenten als door het zorgteam. Sommige onderdelen van deze extra toetsing vinden in de loop van het tweede trimester plaats, andere in een speciale toetsweek in januari.

De beoordelingskenmerken die ingevuld worden bij elk rapport (inzicht, planning, werkhouding en gedrag) worden ook betrokken in het vaststellen van het advies.
Op basis van alle verzamelde (en al aanwezige) gegevens komt de docentenvergadering, in februari, tot een advies.

Krijgt de leerling een VMBO-K advies dan zal de leerling aan het einde van het schooljaar uitstromen, omdat de Jorismavo deze leerweg in de bovenbouw niet aanbiedt. Als de leerling een VMBO-T advies krijgt dan kan hij de theoretische leerweg op de Jorismavo volgen.

 

Streaming

In het kader van pakketverlichting kiezen de leerlingen die in het 3e leerjaar op T-niveau doorgaan na advies van de docenten bij de derde rapportvergadering voor het laten vallen van Duits of Nask.

De advisering aan de ouders vindt schriftelijk plaats eind februari/begin maart. Daarop volgen er, indien nodig, gesprekken tussen de ouders/verzorgers en de mentor en, desgewenst, de decaan.

Door middel van praktische sector oriëntatie (PSO) en keuzebegeleiding worden de leerlingen  ondersteund bij het maken van de keuze voor een opleiding die het beste aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de leerling op dat moment.  In de loop van de maanden maart en april dienen ouders hun zoon of dochter aan te melden op de vervolgschool.

 

Determinatie en advisering klas 3

Alle vakken stellen voor het derde leerjaar een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA-3) vast. Hierin staat omschreven welke stofonderdelen er getoetst worden en meetellen voor het schoolexamen. De resultaten die voor deze onderdelen worden gehaald tellen dus al mee in het examendossier van elke individuele leerling. Het PTA-3 wordt aan het begin van het schooljaar, op de algemene ouderavond voor de derde klas, uitgereikt.

Voor de T-richting is het volgende van toepassing:

In het tweede deel van het jaar wordt er door de mentoren, samen met de decanen, een aantal lessen besteed aan sector- en beroepenoriëntatie. Er dient namelijk door iedere leerling een vakkenpakket en een sector gekozen te worden aan het eind van de derde klas.

Het traject van de advisering begint bij rapport 2. Wanneer in de rapportvergadering blijkt dat een leerling klas 3 niet zal halen, wordt de ouders geadviseerd een gesprek te hebben met de decaan om de verdere schoolloopbaan van hun zoon/dochter te bespreken. Doorstroom naar VMBO-K of het ROC kan in dit stadium aan te bevelen zijn boven doubleren of volharden in het VMBO-T niveau.

In het voorjaar (april/mei) kiezen de leerlingen een vakkenpakket, bestaande uit 6 vakken en een sector. Eerst maken ze een voorlopige keuze. De docenten brengen een pakketadvies uit, waarin zij de haalbaarheid van het examen in hun vak(ken) inschatten. Vervolgens volgt daar een definitief pakketadvies uit. Dit advies wordt desgewenst door de decaan met de ouders besproken. De ouders zetten tenslotte hun handtekening onder de definitieve pakket- en sectorkeuze van hun zoon/dochter.

De volgende vakken worden als examenvak aangeboden: Nederlands, Engels, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, natuurkunde, economie en handvaardigheid.

In de loop van dit leerjaar wordt vastgesteld wat voor de leerling definitief de beste leerroute is. Het kan namelijk zo zijn dat de meeste kans op succes ligt in het eerst afronden met een diploma op T-niveau, om daarna alsnog door te stromen naar HAVO.

Om tot een zo goed mogelijk advies te komen vindt extra toetsing plaats, zowel door de vakdocenten als door het zorgteam. Sommige onderdelen van deze extra toetsing vinden in de loop van het tweede trimester plaats, andere in een speciale toetsweek in januari.

De beoordelingskenmerken die ingevuld worden bij elk rapport (inzicht, planning, werkhouding en gedrag) worden ook betrokken in het vaststellen van het advies.

Op basis van alle verzamelde (en al aanwezige) gegevens komt de docentenvergadering, in februari, tot een advies.

 

Examenjaar

Aan het behalen van het VMBO-diploma wordt een aantal voorwaarden gesteld.

De belangrijkste zijn:

  •   de vakken van het examenpakket worden op T-niveau afgesloten;
  •   de vakken ckv, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding dienen verplicht voldoende of goed afgesloten te zijn voor beide niveaus;
  • er dient een vastgesteld aantal handelings- en praktische opdrachten gemaakt te zijn;
  • het PTA dient volledig afgerond te zijn.
  • het gemiddelde van de cijfers die gehaald worden op het CE dient voldoende te zijn (nieuw!).

Op T-niveau dient elke kandidaat het verplichte sectorwerkstuk voldoende of goed afgesloten te hebben;

Op VMBO T-niveau is het schoolexamencijfer de helft van het eindcijfer. Cijfers worden uiteindelijk op een heel punt afgerond.

Het PTA van klas 4 wordt op de eerste algemene ouderavond in september, besproken. De leerlingen en ouders kunnen het PTA lezen en uitprinten op de website van de school. In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat o.a. omschreven welke vakonderdelen meetellen voor het schoolexamen, wanneer de schoolonderzoeken zullen zijn, hoe het sectorwerkstuk gemaakt moet worden en aan welke overige voorwaarden de kandidaten dienen te voldoen alvorens ze kunnen deelnemen aan het CE.

In het examenreglement, dat eveneens aan elke kandidaat i.c. zijn ouders via de website wordt aangeboden, staat beschreven hoe het examen wordt uitgevoerd. Hierin zijn ook de zak/slaagregeling en de klachtenregeling opgenomen.

 

Diploma

Nadat een leerling is geslaagd krijgt hij een diploma met cijferlijst uitgereikt. De Jorismavo is de nevenvestiging zorg van het Kandinsky College. De examenkandidaten krijgen een diploma uitgereikt met de vermelding Kandinsky College, locatie Jorismavo.